AMT.NL voorziet in geheel onafhankelijke journalistiek.

Wij produceren o.a. documentaires, interviews en artikelen t.b.v. media sites, blogs, tv programma’s en meer,
waarin waarheidsvinding centraal staat.

Ook is het mogelijk ons team in te huren voor uw professionele video producties.
AMTV.NL is ontstaan vanuit de behoefte uit de samenleving in binnen- en buitenland naar nieuws en actualiteiten
die niet gekleurd zijn door een van overheidswege opgelegde censuur.
Elk onderwerp moet binnen een democratie vrijuit bespreekbaar zijn en vanuit elke invalshoek kunnen worden belicht.